Çevre Politikası

Çevreyi koruma ve kirletme etkisini minimuma indiren pratik alınan tedbirleri teşvik
eden aktif bir politikaya gereksinim olduğunu onaylıyoruz.

Amacımız, hava, kara ve su ile ilgili çevresel korumayı sağlayıcı tüm yasal uygulamalara ve resmi uygulama kodlarına uyumlu olmasını temin etmek , bu mücadelede ulusal ve yerel idarelerle eşgüdümü sağlamaktır. Amaca ulaşmamız bütün çalışanlarımızın sorumluluk alması, ve çalışma prosedürlerimizdeki (çevre kirlenmesini içeren gürültü etkisi, titreşim, toz, duman vs etkileri) uygulamalar sağlanarak gerçekleşecektir.

Çevre koruma ölçümü ve kontrolleri hususunda görevlendirilen Tüm personel, sorumlulukları ve yapacakları hakkında bilgilendirilecektir. Diğer bütün personelin yönetim sisteminin esasları dahilinde Çevre Koruma Politikasıyla ilgili bilgilendirilmesi ve bu konu hakkında yapacaklarından haberdar olması sağlanacaktır.

Şirketin bu politikayla ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi tarafımca sağlanacaktır.

Politika ve uygulamaların etkinliği açısından göstermiş olduğum esaslar dahilinde Sistemin ayrılmaz bir parçası olarak bütün İdareciler, Enspektör ve Zabitler bu politikayla ilgili sorumluluklarını sürekli olarak yerine getirme konusunda azami hassasiyet/yardımı gösterecek ve çalışacaklardır.