Bilet

TERMİNAL İŞLETMESİ VE MALLARIN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI ŞARTLARI (BİLET)

1. KONU:

Bu Tarife; bir Müşterinin terminal tesislerine girmeyi ve/veya kullanmayı ve/veya işletmecinin personelini, hizmetlerini, araçlarını, tesislerini terminal hizmetler ile ilişkili olarak kullanmak dâhil olmak üzere, işletmeciden terminal hizmetini almayı kabul ettiği anda; sözleşme dönemi ve şartlarını, uygulanacak oranları, kuralları ve tatbikatı düzenler. Bu Tarife; Türk Hukuku’na tabi olup, buradan kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Ticaret Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

2. TANIMLAR:

Kanun, Türk Ticaret Kanunu’nu ve diğer uygulanacak Türk Hukuku kaynaklarını ifade eder.

Kontrol, kamyon, flat bed, yük veya gemi, veya başka bir kimsenin namına, uygun dokümanlara karşı yükün sayım ve kontrolü servisini ifade eder.

Müşteri, terminal hizmetlerini alan ve/veya hizmetlerin sağlandığı herhangi bir gemi, kamyon, taşıt, kişi ve/veya işletmeyi ifade eder.

Mallar, işletmeciden talep olunan ve/veya işletmecinin gerçekleştirdiği terminal hizmetleri ile ilgili olarak tüm yük ve diğer kişisel mülk kalemlerini, ve tüm paketleme, ambalajlama, sandıklar, kızaklar, paletler, tanklar, platformlar, kamyonlar, flatbedler, römorklar, konteynerler ve diğer kalemleri, materyalleri ve ilişkili malzeme ve donanımı ifade eder.

Elleçleme, bir terminal hizmeti olarak malların fiziksel olarak yer değiştirmesini ifade eder.

Ağır yük, malların kaldırılabilmesi için ağır yük vincinin ve teçhizatının sağlanması hizmetini ifade eder.

Yükleme ve boşaltma, terminal tesisinde bir bekleme yeri ile herhangi bir gemi, tren vagonu, kamyonlar/motorlu taşıt veya başka bir taşıt arasında malların yükleme ve boşaltılması hizmetini ifade eder.

İşletmeci, bu tarifeyi taahhüt eden bütün diğer şirketler ve/veya tesisler gibi bu tarifeyi taahhüt eden, terminal tesislerine sahip olan ve/veya tesisleri işleten marina terminali işletmecisi(leri)ni, ve ayrı ayrı maliklerini, hissedarlarını, üyelerini, yöneticilerini, memurlarını, işçilerini, ve yukarıda anılanların acentelerini, İşletmecinin aşağıda yer alan, hukuken, veya başka türlü sorumluluğuna göre, tüm faydaları, müdafaaları, istisnaları, muafiyetleri, sınırlamaları ile yetkili bütün şahısları ifade eder.

Paket, malları taşımak için kullanılan en büyük tek birimi, örneğin bir tek konteyner, flatbed, veya römork, vs., veya bir tek makine veya teçhizat kalemi, vs., ve başlı başına olmayan muhteviyat, parçalar, kutular, kısımlar veya bileşenleri ifade eder.

Kişi, bireyleri, firmaları, ortaklıkları, kurumları, şirketleri, anonim şirketleri, kayyımları, yedieminleri, acenteleri, şoförleri, vekilleri ve şahsi vekilleri içine alır.

Ücret, İşletmeci tarafından bir tarifede teklif olunan fiyatı veya marina terminal hizmetinin veya muayyen bir kargo miktarının muayyen bir yürürlük tarihinden sonraki veya bir kesin müddet zarfındaki başka türlü belirlenmiş seviyesini ifade eder.

Terminal tesisi, İşletmeci tarafından sahip olunan ve/veya işletilen bir veya daha çok sayıdaki yapıları; rıhtımlar, antrepolar, kapalı ve/veya açık depo mekanları, soğuk hava antrepoları, vinçler, silolar veya diğer dökme yük yükleme/boşaltma yapıları, yükün elleçlenmesi, nakli, bakımı ve elverişliliği veya yolcuların değişimi ve/veya gönderenler, taşımacılar ve/veya alıcılar arasında teslimi için kullanılan iskeleler, alıcı istasyonları da dahil olmak üzere ve fakat sınırlı olmamak üzere ifade eder.

Terminal hizmetleri, terminal tesislerine giriş ve/veya tesisleri kullanmaya ek olarak, kontrol, rıhtım ücreti, ücretsiz yükleme zamanı, elleçleme, ağır yük, yükleme ve boşaltma, terminal kullanımı, depolama, antrepo, ve antrepo sürastaryası da dahil olmak üzere, söz konusu terminal hizmeti ile ilişkili, ve söz konusu terminal tesislerinde sağlanan ve/veya kullanılan personeli, emeği, hizmetleri, malzemeleri, donanımı, araçları, teçhizatı, kişisel mülkü ve taşınmazları içerir.

Terminal depolama, antrepo sağlama hizmetini veya ücretsiz yükleme zamanından sonraki limana giren veya çıkan yükün muhafazası için diğer terminal hizmetlerini, iskele depolaması, gemi yanında depolama, kapalı veya açık depolama, açık veya saha depolama, gümrüklü depolama ve soğuk hava depolaması da dahil olmak üzere ifade eder.

3. ORANLAR, VERGİLER, FATURALAMA, ÖDEME VE İŞLETMECİNİN REHİN HAKKI:

(1) ORANLAR VE VERGİLER: Müşteri; İşletmecinin yazılı kotasında veya diğer dökümanda bulunan oranlara ve vergilere göre terminal ücretlerini ödemelidir; terminal tesislerine giriş ve/veya tesislerin kullanımı ve/veya Müşteri namına İşletmecinin terminal hizmetleri de dahil olmak ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetin başlangıcı üzerine sözkonusu kota veya diğer döküman Müşteri tarafından kabul edilmiş addolunur. Sözkonusu kabul üzerine, İşletmecinin yazılı kotası veya diğer belgeler burada tamamen birleşmiş ve taraflar arasında bağlayıcı addolunur. Eğer, hiçbir oran ve vergi kote edilmemiş veya Müşteriye belirli bir terminal hizmeti için başka türlü tayin edilmemiş ise, uygulanacak oran/vergi İşletmecinin standart oranı/vergisi olacaktır, böylece talep üzerine, standart oran/vergi Müşteriye şart koşulacaktır.

(2) DİĞER VERGİLER: Müşteri; mallar hususunda yapılan avanslar, herhangi bir eylem, ihmal ve/veya Müşteri namına performansta başarısızlıktan dolayı uğranılan zararlar, ve tamamen veya kısmen öngörülemeyen veya sıradışı durumun neticesinde mallar hakkında uğranılan zararlardan ayrıca sorumlu olacaktır.

(3) YENİDEN HESAPLAMA: Hatalı veya noksan tanımlara, talimatlara veya kalemlere dayalı olan oranlar/vergiler herhangi bir zaman ve Müşteriye ihbar edilmeksizin yeniden hesaplanabilir. İşletmeci, malları ve manifestoları, konşimento, makbuzları, kargo listelerini ve oranlar/vergilerin kontrolü, yeniden hesaplanması ve/veya teyidi için diğer belgeleri tetkik etmek hakkına sahiptir, ve Müşteri anılan sonuca ulaşmak için İşletmeci ile işbirliğinde bulunmayı kabul eder.

(4) FATURA, ÖDEME VE FAİZ: İlgili terminal hizmetinin tamamlanması ve faturanın sunulması üzerine oranlar/vergiler muaccel olur ve İşletmeciye derhal ödenmesi gerekir. Bütün ödemeler, ……. nakit olarak kesintisiz ve muafiyetsiz ödenmelidir; hiçbir olayda Müşterinin İşletmeciye karşı herhangi bir talebini karşılamak için İşletmeciye ödenmesi gereken tutarlardan kesinti yapılamaz. İşletmeciye ödenmesi gereken ve fakat …….. veya daha çok gün ödenmeyen tutarlar vade tarihinden itibaren tamamının ödendiği güne kadar aylık % …… oranında faiz tahakkuk eder.

(5) FATURADAN DOĞAN İHTİLAFLAR: Müşteri tarafından, herhangi bir faturanın geçerliliğine ilişkin soruların İşletmeciye yazılı olarak ve sunum tarihi itibariyle ….. gün dahilinde yöneltilmesi gerekir, aksi halde sözkonusu fatura doğru, geçerli ve kabul edilmiş addolunur.

(6) TAHSİLAT: İşletmeci, meblağları toplamak için bir tahsilat acentesi ve/veya bir avukat tutmak zorundadır, Müşteri İşletmeciye dava masrafları veya başka türlü masraflar da dahil olmak üzere ilgili bütün ücretleri ve masrafları ödemek/tazmin etmek sorumluluğu altındadır.

İşletmeciye ödenecek meblağların güvencesini sağlamak için, Müşteri, İşletmeciye -mallar İşletmecinin zilyetliğinde iken- mallar üzerinde ve herhangi bir gemiye, konteynere, kamyona, flatbede, vs. karşı rehin hakkı verir. İşletmeciye ödenecek anılan meblağlar için ek güvence olmak üzere, daha sonra İşletmecinin zilyetliğinde olan ve bütün diğer mallar, yük ve Müşterinin kişisel mülkü üzerinde, Müşteri, İşletmeciye bir rızai rehin hakkı verir. İşletmeci, rehin haklarını herzaman ileri sürebilir, ve ödemeyi alana kadar sözkonusu malları, yükü ve kişisel mülkü alıkoyabilir ve/veya saklayabilir ve/veya malları, kargoyu ve kişisel mülkü satabilir; satış vukuunda, hasılat ilk olarak satış masraflarına, daha sonra İşletmeciye ödenecek meblağa dengeli olarak uygulanır, eğer varsa Müşteriye havale edilir.

4. İMTİYAZLAR VE İŞLETMECİNİN SORUMSUZLUK HALLERİ:

(1) İşletmeci, hizmetleri özenle gerçekleştirir, ancak hizmetin hızı, başlama veya bitirme gününü veya zamanını garanti etmez. Aksi özel olarak kararlaştırılmamış ise, işletmeci kullanacağı malzemenin, prosedürün ve metodun seçiminde imtiyaz hakkına sahiptir. İşletmeci, malların tartılması, yüklenmesi, elleçlenmesi, boşaltılmasının kontrolü ve gerçekleştirilmesi haklarını saklı tutar, ancak gerekli belgelerin sunulmasına kadar malların alınması veya elleclenmesi veya teslimi ile yükümlü değildir. İşletmeci, ihtiyari olarak ve ihbar etmeksizin takdir hakkını kullanarak ve riziko ve masrafı Müşteriye ait olmak üzere, mala ve cana yönelik tehlike arz eden mal, kamyon veya römorkörleri reddedebilir, tesis içinde hareket ettirebilir ve/veya yerini de değiştirebilir.

(2) ALT SÖZLEŞME YAPMA: Her ne zaman İşletmeci ve/veya herhangi bir hizmet sağlayıcı, acente, sözleşmeci veya terminal hizmetlerini sunan veya mallarla ilgili bir kimseye karşı bir talep vuku bulursa, bu tarifede yer alan sorumluluk sınırlamaları ile tüm faydalar, savunmalar, istisnalar ve muafiyetleri uygulanabilir kılmak için, ilgili/bağlı şahıslar da dahil olarak, ancak sınırlı olmamak üzere, İşletmeci, terminal hizmetlerinin tümü veya bir kısmına ilişkin olarak kendi takdirine göre ve ihbarda bulunmaksızın alt sözleşme yapabilir

(3) HİZMETTEN İSTİSNALAR-MÜCBİR SEBEP: işletmeci , kontrolünün dışında kalan ve/veya ağır kusuru dışındaki bir nedenden ya da geminin seyir veya idaresinden sorumlu kaptan, gemi adamları veya kılavuzun ihmali veya kusuru; yangın, deniz tehlikesi-deniz kazaları veya hava koşulları; savaş, terör, tevkif, el koyma, haciz, müsadere, karantina, Müşteri/ Acentasının /Temsilcisinin ihmali, grev, lokavt veya herhangi bir sebep dolayısıyla işin men edilmesi, ayaklanma veya kargaşa, yetkili makam ve mahkeme kararları, gizli ayıp sebebi, hacim veya ağırlıkta meydana gelen fire veya yetersiz paketleme-markalama ve/veya tesisin meşguliyeti sonucunda meydana gelen ziya veya hasar ile gecikmeden veya işin gereği gibi yerine getirilmemesinden sorumlu olmaz.

(4) İŞLETMECİNİN BAĞIMSIZLIĞI: İşletmeci, her zaman bağımsız sözleşmeci taraf olarak addolunacak ve hizmet edecektir. İşletmeci; yolcu ve yük taşıyan bir firma, sözleşmeci taşıyıcı, yük sevkiyatcısı, navlun komisyoncusu veya gemi kiralayan; ya da Müşterinin acentesi, çalışanı, ortağı, ortak girişimcisi veya kiraya veren mal sahibi değildir.

5. MÜŞTERiNiN MALLARI HAZIRDA BULUNDURMASI VE TANIMI:

Müşteri; İşletmecinin güveneceği ve dayanacağı malların tabiatı, karakteri, işaretlenmesi, sayısı, hesabı, ağırlığı, boyutları, hacmi ve miktarı, ve ek olarak mallara uygulanacak özel talimatları veya koşulları, elleçleme ve/veya taşıma da dahil olmak üzere mallara ilişkin bütün bilginin, tanımlamaların ve talimatların doğruluğunu garanti eder ve bu bildirimi İşletmeciye eksiksiz olarak sağlamakla sorumludur. Müşteri; mallar ile ilgili olarak herhangi bir yanlış, doğru olmayan ve/veya eksik bilgi, talimat ve/veya tanımlama neticesinde meydana gelecek herhangi bir zarar, hasar, masraf, talep, sorumluluk, dava, para cezası ve/veya cezaya karşı İşletmeciyi (dava harçları ve masrafları da dahil olmak üzere) tazmin edeceğini kabul etmek ve bununla sorumlu olmak zorundadır.

Müşteri; malları İşletmeci tarafından kararlaştırılan gün, zaman ve yerde, iyi durumda ve sayıda ve tasarlanan terminal hizmetine, elleçlemeye ve gemi, tren vagonu, motorlu taşıt ve/veya uçak ile müteakip taşımaya dayanmak için yeterli derecede ambalajlanmış, korunmuş, paketlenmiş ve istiflenmiş olarak tanımlamak zorundadır.

6. KONŞiMENTOLAR:

Müşteri, İşletmecinin mallara gelen zarar/ziyandan doğan sorumluluğunun her zaman 8. bölüme tabi olarak sınırlı olduğunu ve 1. bölümde tanımlanan yargılama yerinin İşletmecinin dahil olduğu her uyuşmazlığa uygulanacağını ve İşletmecinin başka bir mahkemenin veya tahkim usulünün yargı yetkisine izin vermeyeceğini ve İşletmecinin herhangi bir konşimentoda veya mallara uygulanan taşıma anlaşmasında yer alan herhangi bir yargı yetkisi seçim klozu ile bağlı olmayacağını özel olarak kabul eder.

Yukarıda anılanları sınırlandırmamak kaydıyla, Müşteri, tüm konşimentoların ve mallara uygulanan taşıma anlaşmalarının Hague-Visby 1968 Kurallarını ve/veya tadil edilmiş haliyle Amerika Birleşik Devletleri Deniz Yoluyla Mal Taşınması Kanununu (COGSA) kapsadığını ve İşletmecinin sözkonusu rejim altında garanti edilen sorumluluğa göre bütün faydaların, savunmaların, istisnaların ve sınırlamaların malların yüklenmesinden önce ve devamındaki, ve boşaltılması sırasındaki ve sonrasındaki zaman periyoduna ve İşletmecinin yararına genişlediğini temin etmekle sorumludur.

Ek olarak, her ne zaman söz konusu faydalar, savunmalar, sınırlamalar, istisnalar sınırlanır çıkarılır ve/veya feragat edilir ise, -örneğin, değerine göre veya tehlikeli malların olması halinde- Müşteri, malları tanımlamadan önce İşletmeciyi yazılı olarak ihtar etmek sorumluluğu altındadır.

Müşteri, bu bölümde yer alan gerekliliklere tamamen veya kısmen uymamasından dolayı meydana gelecek zararları İşletmeciye (dava harcamaları ve masrafları da dahil olmak üzere) tazmin edeceğini kabul eder.

7. MOTORLU TAŞITLAR KURALLARI:

(1) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamış ise, eğer mallar bir veya daha fazla motorlu taşıt içeriyorsa, her bir taşıt, tek “paket” olarak addedilir. İşletmeci takdiren taşıt için, ek bir ücrete tabi olarak, elleclemede ek destekleme/bağ öngörebilir.

(2) Tesislerde işi olan herhangi bir motorlu taşıt sahibi, işletmecisi ve şoförü de dâhil olmak üzere bu tarifelerin hükümleri uyarınca güvenlikle ilgili maddeler de dâhil olmak üzere, tesislere giren ve/veya kullanan ve/veya hizmet alan Müşteri olarak kabul edilir.

(3) Teçhizat ve Mallara gelen Zarar: Müşterinin ihmali veya başka bir kusuru sonucunda kendi malına gelen zarardan dolayı işletmeciyi sorumlu tutamaz ve işletmecinin/üçüncü şahısların teçhizat ya da mallarına gelen bütün zarara karşı, Müşteri tazminat yükümlülüğü altında olup, işletmeciyi üçüncü şahısların tazminat taleplerine (hukuki masraflar dâhil olmak üzere) karşı korumak durumundadır.

(4) Yükleme/Boşaltma: Müşteri, bütün taşıtlar ve şasilerin, römorkörlerin güvenli olarak yükleme ve bo şaltmaya uygun oldu unu ve malların yüklenmesinin/ boşaltılmasının kesintisiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumludur. Aksi yazılı olarak işletmeci tarafından kararlaştırılmadıkça bütün faaliyetler şoför/motor taşıyıcısının denetiminde ve nezaretinde olmak üzere, işletmeci tarafından gercekleştirilir.

8. MALLARA GELEN ZARAR/ZİYAN:

(1) Malların işletmecinin kontrol ve muhafazası altında bulunduğu zamanda TTK hükümleri geçerlidir. İşletmeci, TTK hükümleri ile çelişmediği sürece Hague Kuralları ve/veya Hague-Visby Kurallarının uygulanabildiği durumlarda taşıyanın savunma vasıtalarından ve sorumluluk sınırlamalarından faydalanır. Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü ziya veya hasar nedeniyle taşıyan, her halde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli veya ünite başına 667 Özel Çekme Hakkına veya zarara uğrayan eşyanın gayri safi ağırlığının her bir kilogramı için iki Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ı aşan zarar için sorumlu olmaz; me er ki, eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine yazılmış olsun. Özel Çekme Hakkı, fiili ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, TCMB de erine göre TL’ye çevrilir. E er malların nevi veya miktarı bilerek ve hile ile gerçeğe aykırı olarak beyan edilirse, işletmeci zarardan sorumlu olmaz. İşletmecinin Müşteriye karşı veya bu k ısımda bahse olunan malların dışında kayıp, hasar, gecikme, eksiklik, yanlış teslimat, teslim edememe ve/veya haksız fiil, sözleşmeden do an veya başka türlü bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(2) DOLAYLI HASARLAR/ZARARLAR: Öngörülebilir hasarlara itibar edilmeksizin, kar mahrumiyetleri, gelir kaybı, iş kaybı, iş yapma imkanı kaybı, işin engellenmesi, hasarsız bileşen veya sistem parçalarının kullanım imkanının kaybını kapsayan hasarlar da dahil olarak ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere, İşletmeci, herhangi bir dolaylı, in direkt veya özel zararlar için hiçbir koşul altında Müşteriye veya başka bir kimseye karşı sorumlu olmayacaktır.

(3) TALEP HAKKINA İLİŞKİN BELGELER: Aşağıdaki şartlar altında doğan ve/veya aşağıdaki şartların sonucu olarak meydana gelen zarardan/ziyandan İşletmeci sorumlu değildir: denize elverişsizlik; geminin seyir veya idaresinden sorumlu kaptan, denizci veya pilotun fiili, ihmali veya kusuru; yangın; deniz tehlikesi-deniz kazaları; mücbir sebep; savaş hali; terör; karantina kısıtlamaları; Müşterinin, acentesinin veya temsilcisinin bir fiili veya ihmali; genel veya kısmi grev veya lokavt veya stopaj; ayaklanma ve kargaşa; denizde mal veya can kurtarma veya buna teşebbüs; yaratılıştan var olan kusurda dolayı hacim veya ağırlıkta meydana gelen fire veya diğer kayıp veya zarar/ziyan; yetersiz paketleme; yetersiz veya uygun olmayan markalama; gereken itina ile anlaşılamayan gizli ayıp; ve İşletmecinin fiili kusuru dışında meydana gelen diğer sebepler. Müşterinin mallar ile ilgili olarak zarar/ziyan ihbarına aşağıdaki belgelerin suretleri de dahil olmalıdır: tüm konşimento(lar), taşıma anlaşması(ları), makbuz(lar) ve malları tanımlayan diğer belge(ler), gönderen, alıcı, gemi, yolculuk, sevk tarihi, vs.; tüm manifestolar, çeki listeleri, istif planları, yükleme/boşaltma raporları, puantaj pusulası/sayım cetveli, yük makbuzları, vs.; malların satışı ile ilgili olan tüm anlaşmalar, faturalar ve makbuzlar; mallar ile ilgili olan ve/veya malların taşınması ile ilgili olan tüm yazışmalar; hafifletme, hurda değeri, pazar analizi ve tasarruf çabalarını destekleyici belgeler de dahil olmak üzere mallara ve/veya talep olunan zarar/ziyana ilişkin olan tüm muayeneler, incelemeler, surveyler, fotoğraflar, talep senetleri, faturalar ve zarar cetvelleri; ve tüm diğer belgeler, senetler, kayıtlar, veri, çizimler, fotoğraflar ve malların tabiatının anlaşılmasına yararı olabilecek ve malların taşınmasına ilişkin ayrıntılar ve/veya talep olunan zarar/hasar ile ilgili her türlü bilgi

(4) YARALANMA/ÖLÜM: Müşteri, işçilerinin (alt sözleşmecilerin işçileri de dahil) her türlü bedensel/şahsi zarar, hastalık ve/veya ölümü ile ilgili olarak sorumluluk üstlenir, ve bundan dolayı İşletmeciyi (dava masrafları ve harcamaları dahil) tazmin etmeyi kabul eder. Ek olarak, Müşteri, tesislerdeki bir kimsenin Müşterinin terminal tesisine girişi ve/veya terminal tesisi veya terminal hizmetlerini kullanımı ile ilişkili olarak veya bundan kaynaklanan herhangi bir bedensel/şahsi zarar, hastalık ve/veya ölümünden dolayı sorumluluk üstlenir ve İşletmeciyi (dava masrafları ve harcamaları dahil) tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda anılan tazminatın, Müşterinin işçisi (mevcut veya eski) tarafından herhangi bir talebi veya davayı kapsadığı addolunur, ve özellikle Müşteri, bir iş kazası tazminatı kanunu veya benzer bir kanun hükümleri uyarınca, dava, kanunun gösterdiği yol ve sorumluluk sınırlaması muafiyetinden feragat eder.

9. MALLARI KABUL ETME GÖREVİ:

Müşteri; İşletmeci tarafından hizmetlerin tamamlanması ve İşletmeci tarafından talep olunan inceleme üzerine, söz konusu malların zarara/hasara uğradığı iddia olunsa dahi, İşletmeciden malları kabul etmek ile, veya kabul edilmiş malları edinmek ile sorumludur. Müşteri; İşletmeci ile herhangi bir amaç için veya herhangi bir koşul altında malları terminal tesisinde bırakamaz, terk edemez.

10. İHTİYARI İSTİF VE GÜVERTE YÜKÜ:

(a) Mallar Taşıyıcı veya hizmetçisi veya acentesi tarafından konteynır ve/veya bir başka nevi nakliye aracına(ekipmanına) istif edilebilir.

(b) Konteynır içindeki paketlenmiş veya paketlenmemiş Mallar, Tüccara bir ihbarda bulunmadan ve Bu konşimento üzerinde belirgin bir nütasyon koymadan güverte üstünde veya altında taşınabilir ve güverte üstünde veya güverte altında taşınan tüm yükler Genel Avaryaya dâhil olacak ve konşimentonun 1.maddesinde belirtilen Hague Kurallarının muvacehesinde mal tanımı içinde kabul edilecek, ve uygulanabilir tüm durumlarda o kurallara göre taşınacaktır.

(c) Yine de 2 numaralı alt madde kapsamına girip güvertede taşınan tüm yükler için Taşıyıcı ne şartlarda ve nasıl oluşursa oluşsun kayıp, hasar veya gecikmelerle ilgili sorumlu olmayacaktır.

11. RİSKİN VE TAZMİNATIN ÜSTLENİLMESİ:

Müşteri, özel olarak şart kabul eder, açık ve kanuni olarak kabul eder ve mutabık kalır ki, terminal tesisine girme ve/veya Müşteri adına İşletmecinin terminal hizmetlerinden herhangi birini ve tümünü kullanma yalnızca risk ve harcama Müşteriye ait olmak üzere gerçekleşir. Müşteri; malların uğrayacağı zarar/hasardan başka, İşletmecinin veya Müşterinin mülküne gelen herhangi bir zarar/hasar hakkında veya ek olarak tamamen veya kısmen İşletmecinin ihmali (aktif veya pasif) veya diğer kanuni hatası ve her nasılsa meydana gelen -herhangi bir acente, çalışan, temsilci, misafir, malikin daveti ya da muvafakati üzerine gayri menkule giren kimse, satıcı/sağlayıcı ve/veya İşletmecinin alt yüklenicisi, Müşteri veya bir başka kimse de dahil olmak ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere- bir kimsenin şahsi/bedeni zararı, hastalık ve/veya ölümü vukuunda tazminat talebi de dahil olmak üzere ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere; terminal tesislerine girme ve/veya Müşteri adına İşletmecinin terminal hizmetlerini kullanmaktan doğan ve/veya ilgili bütün diğer ve herhangi bir çeşit zarar, hasar, harcama, talep, sorumluluk, dava, para cezası ve/veya ceza için tek sorumlu olduğunu üstlenir ve İşletmeciyi (dava masrafları ve harcamaları da dahil) tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda anılanlara katkıda bulunmak adına, Müşteri, dava, kanunun gösterdiği yol ve -iş kazası tazminatı kanunu veya benzer bir kanuna uygun olarak- muktedir olunan sorumluluk sınırlaması muafiyetinden feragat eder.

12. BİLETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Bu bilet, üzerinde sefer tarihi olarak görülen tarih itibarı ile 1 (bir) yıl geçerlidir.